Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezető rendelkezések

1.1       A tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján információt adjon

 • az érintettekről kezelt adatok köréről és
 • az érintett jogairól.

1.2       Az adatkezelés alapelve, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítva legyen a személyes adatok védelme.

 

1.3 Az adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodik az adatok biztonságáról,
 • biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét,
 • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • a megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítja.
 1. Adatkezelő

 

Az adatkezelő:
elnevezése: Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért
székhelye: 1032 Budapest, Szőlő köz 12.
bírósági nyilvántartási száma: 01-01-0000801
adószáma: 19669663-1-41
képviselő: dr. Szilágyi Julianna és Soltis Lilla önállóan
honlap: http://www.neveloszulok.hu/
e-mail cím: neveloszulok@gmail.com
telefon: +36 70 410 2528
adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: dr. Horváth Karolina jogtanácsos

horvathkarolina@gaudiopolis.hu

 

 1. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

3.1       Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás, valamint az érintett hozzájárulása alapján kezeli az érintett személyes adatát.

 

3.2      Érintettekről kezelt adatok köre   

 1. Érintett csoport
 • gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek, illetve vér szerinti hozzátartozóik
 • nevelőszülők és nevelőszülőnek jelentkezők, illetve házas- és élettársuk, valamint velük egy háztartásban élő hozzátartozóik

esetében:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeletben
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (I. 7.) NM rendeletben
 • a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendeletben

tételesen meghatározott, jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatokon kívül az érintett hozzájárulása alapján kezelt alábbi adatok:

 • e-mail cím
 • érintett által önkéntesen megadott életrajzi információk
 • az adatkezelő által szervezett rendezvényeken készült fényképek

 

 1. Érintett csoport
 • munkára jelentkezők
 • munkavállalók és egyéb, az adatkezelő részére díjazás ellenében munkát végző magánszemélyek
 • önkéntesek

esetében:

 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben és végrehajtási rendeleteiben
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. évi törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint a közösségi szolgálatra vonatkozó rendeletekben
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben
 • az adatkezelőt terhelő közteher-bevallási és fizetési kötelezettségekről rendelkező jogszabályokban (adó- és járuléktörvények, számviteli törvény, éves költségvetési törvények, stb.)
 • a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben
 • a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben

tételesen meghatározott, jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatokon kívül az érintett hozzájárulása alapján kezelt alábbi adatok:

 • telefonszám
 • e-mail cím
 • érintett által önkéntesen megadott életrajzi információk
 • az adatkezelő által szervezett rendezvényeken készült fényképek

 

3.3       Az adatkezelés célja:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 52. §-a szerinti közfeladat teljesítése, azaz gyermekvédelmi szakellátás nyújtása (nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátása és fiatal felnőttek utógondozói ellátása), az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Az adatkezelő a fenti céltól eltérően nem kezeli az érintettek személyes adatát.

 

3.4       Az adatkezelés időtartama:

A jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatokat az egyes ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeli az adatkezelő, ezt követően intézkedik a kezelt adatok törléséről.

Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés időtartama az érintetti hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg köteles az érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.

 

 1. Az érintett jogosult:

4.1       A róla kezelt adatok körét megismerni.

 

4.2       Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • arról, hogy az adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • a róla kezelt adatokat az adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem tudja azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

4.3       A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az érintett adatai helyesbítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti emailben vagy postai úton küldött levélben.

 

4.4       A róla kezelt adatok törlését kérni.

Az adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

 • amelyekre a jövőben már nincs szükség,
 • amelyeket az érintett hozzájárulásával kezelt, és amelyekre vonatkozó hozzájárulását az érintett visszavonta,
 • amelyeket az érintettről jogellenesen kezelt.

Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel, vagy amelyekre jogszabály kötelezi.

A törlésre az érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha az adatkezelés

 • jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul,
 • tudományos, történelmi kutatás, statisztikai vagy közérdekű archiválás érdekében megőrzendő, illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

 

4.5       A róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérheti, hogy az adatkezelő

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – adatai törlését vagy zárolását.

 

4.6       A róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes,
 • ha az adatkezelőtől függetlenül a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelméhez szüksége van.

 

4.7       A róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. Az adatkezelő adattovábbítási joga

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik személy részére jogszabályi felhatalmazás esetén adja át.

Ezen kívül az adatkelező az érintettek adatait adatfeldolgozásra adja át az adatkezelő megbízásából könyvviteli tevékenységet végző alábbi jogi személynek:

 • Datatrain Kft. (székhely: 1223 Budapest, Katakomba u. 6.)

Az adatkezelő az érintettről kezelt adatokat az EU-n kívüli harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

 1. Az érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az adatkezelő az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu] fordulhat panasszal, illetve jogorvoslati igénnyel, továbbá megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályos:

 1. február 1. napjától visszavonásig